pneumatics-logo-2017

logo20151.png

Du er nu logget ind som

Log ud

Din kurv (
)
0,00 DKK

ex moms

Salgs- og leveringsbetingelser for Pneumatics ApS

1. Betingelsernes gyldighed

Alle, også fremtidige, aftaler om tilbud, salg og levering er omfattet af disse salgs- og leveringsbetingelser. Ved modtagelse af varer samt ved ordreafgivelse accepteres disse betingelser samtidig. 
Afvigelser fra vore salgs- og leveringsbetingelser er således kun gyldige såfremt vi skriftligt har erklæret os indforstået hermed.


2. Tilbud og ordrebekræftelser
Tilbud er, hvis ikke andet fremgår af tilbuddet, gyldige i 2 mdr. fra tilbudsdato. Leveringsomfanget fremgår af ordrebekræftelsen. Leveringstider er uforbindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet.
Bestillinger og ordrer kan betragtes som accepteret når ordrebekræftelsen foreligger. 
Samtlige bilag til tilbuddet, som f.eks. tegninger, illustrationer, vægt- og målangivelser er kun tilnærmelsesvis målgivende, med-mindre vi udtrykkeligt har angivet at de er målfaste. Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsret til samtlige bilag, der ikke må gøres tilgængelig for tredjemand. 


3. Priser og betaling
Alle priser beregnes eksl. moms, emballage og installation og er ab fabrik. 
Vore almindelige betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato uden nogen form for fradrag, medmindre andre betalingsbetingelser fremgår af fakturaen eller er skriftligt aftalt. Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder vi os ret til at opkræve 1½ % i rente pr. påbegyndt måned.
Køber er kun berettiget til modregning, tilbageholdelse eller prisreduktion hvis modkravet er retsgyldigt eller ubestrideligt. Dette gælder også selvom reklamation eller modkrav kan gøres gældende.


4. Leveringstider og leveringsforsinkelser
Varer der lagerføres i Danmark kan leveres i løbet af få dage. For varer der først skal skaffes hjem fra udlandet er leveringstiden normalt ca. 2 uger fra ordremodtagelse eller efter aftale. 
Leveringstiden betragtes som overholdt såfremt varerne er afsendt fra vort lager inden for den aftalte leveringstid.
Levering direkte fra udlandet kan ske i særlige tilfælde. I så fald sker forsendelsen, når intet andet er aftalt, i henhold til Incoterms 2000 ab fabrik (EXW). Herved forstås, at levering er sket ved udlevering fra fabrikken, og at køber herefter bærer alle omkostninger og risici forbundet med transport af varen.
Der tages forbehold for force majeure samt andre uforudsete begivenheder som forsinket levering fra og forstyrrelser i produktionen hos Numatics i Tyskland / Italien. I sådanne tilfælde forpligter vi os dog til at omgående at give køber besked om forsinkelsen.
Såfremt der opstår forhold, som vanskeliggør eller umuliggør levering, er vi berettiget til, efter eget valg, helt eller delvist at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning.
Vi påtager os altså ikke erstatningsansvar for forsinket levering og deraf opståede vanskeligheder.


5. Risikoovergang
Risikoen overgår, også ved delleverancer, til køber så snart leverancen er udleveret fra vort lager, også i de tilfælde hvor vi har påtaget os andre ydelser som f.eks. transport eller opstilling.
Udskydes afsendelsen af omstændigheder forårsaget af køberen, overgår risikoen til køberen den dag varerne er klar til afsendelse.


6. Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver vores ejendom indtil fuldstændig betaling har fundet sted. Ved misligholdelse af de aftalte betalingsfrister forbeholder vi os ret til at forlange varerne tilbageleveret.


7. Returnering af varer
Varer tages kun retur efter forudgående aftale og kun såfremt de er ubrugte, ubeskadigede og i originalemballage. Returgebyr: min. 10% af købsprisen.


8. Reklamationsfrist
Eventuelle reklamationer over synlige fejl/mangler skal straks og senest 8 dage efter modtagelse og inden varerne tages i brug meddeles til os.
Eventuelle reklamationer over skjulte fejl/mangler skal straks efter konstatering – og senest inden garantiperiodens udløb – meddeles til os.


9. Garanti
Garantiperioden er 12 måneder fra faktureringsdatoen. Varer, der som følge af væsentlige mangler, er eller bliver ubrugelige p.g.a. påviselige materiale- eller fabrikationsfejl, skal indsendes til os. Såfremt vi anerkender reklamationen vil varen blive ombyttet eller repareret uden omkostninger for køber. 
Garantien på en vare bortfalder hvis skader og fejl opstår pga. uhensigtsmæssig anvendelse og opbevaring, indgreb og ændringer, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, overbelastning, forkert tilslutning, naturligt slid, brug af uoriginale reservedele, kemisk, elektromagnetisk og elektrisk påvirkning eller andre årsager der ligger udenfor vor kontrol. 
For direkte eller indirekte tab, der pådrages køberen pga. materiale- og/eller fabrikationsfejl, påtager vi os intet erstatningsansvar. 


10. Produktansvar
Vi er kun ansvarlige for den personskade, salgsgenstanden forvol-der hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes en fejl begået af os. 
På samme betingelser som nævnt ovenfor er vi ansvarlige for skade på ting, hvad enten skaden sker på køberens eller tredjemands ting, herunder fast ejendom løsøre, produktionsmidler eller produkter. Vort samlede ansvar for tingskade er dog begrænset til DKK 500.000,- .
Vi har dog intet ansvar for skader som gøres gældende mere end 1 år efter leveringsdatoen. Såfremt der er tale om dele til montering, dækkes kun i 1 år efter at leverancen er sket, uanset monteringstidspunkt. Vi har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, indtrådt hos køberen eller hos tredjemand.
I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand er køber pligtig til at holde os skadesløse i det omfang hans ansvar rækker ud over de ovenfor nævnte begrænsninger.
De ovenfor nævnte begrænsninger finder ikke anvendelse i tilfælde hvor vi skulle have gjort os skyldige i grov uagtsomhed.


11. Tvistigheder
Eventuelle retstvister mellem parterne afgøres endeligt efter dansk lov, efter vort valg, ved voldgiftsretten eller de ordinære domstole. Rettens afgørelse er bindende for parterne og kan ikke appelleres.


12. Øvrigt
I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises til fælles nordiske ”Almindelige leveringsbetingelser NL92/NLT95”.
Ret til ændringer forbeholdes.


Pneumatics ApS

Industrivej 1
8870 Langå
Tlf. 86 453 453
www.pneumatics.dk

Pneumatics APS | Industrivej 1 | 8870 Langå | Tlf: +45 86 453 453 | Fax. +45 86 461 441 | E-mail: mail@pneumatics.dk

CVR nr.: 27 50 84 13

Indstillinger for cookie-samtykke